Een stichting oprichten

U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon.

Oprichtingsakte en rol notaris

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.

Uitkeringen

De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel).

Controle

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris controleert of aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

Vond u deze informatie nuttig?