Opheffen stichting

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stichting op te heffen. Het bestuur kan besluiten de stichting te ontbinden. Maar er kan ook een tijdstip of omstandigheid in de statuten staan wanneer de stichting zal ophouden te bestaan.

Opheffen

Het bestuur kan besluiten de stichting te ontbinden (op te heffen). Verder kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie de stichting ontbinden als:

  • het vermogen van de stichting onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar doel en de verkrijging van een voldoende vermogen in afzienbare tijd hoogst onwaarschijnlijk is;
  • het doel van de stichting bereikt is of niet meer kan worden bereikt en wijziging van het doel niet in aanmerking komt.

Vereffening resterend vermogen

Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden worden betaald en bezittingen te gelde gemaakt. Een eventueel resterend batig saldo wordt overeenkomstig de statuten uitgekeerd, ten bate van het meestal ideëele of sociale doel van de stichting.

Bewaring boeken en bescheiden

De bewaarder (vereffenaar of een van de laatste bestuurders) moet zeven jaar lang de boeken en bescheiden van de stichting bewaren. Zijn naam moet, met de liquidatie van de stichting, worden ingeschreven in het handelsregister.

Vond u deze informatie nuttig?