Organisatie stichting

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben.

Rol bestuur

Het bestuur heeft de leiding, vertegenwoordigt de stichting en wijst zelf uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

Toezicht op het bestuur

Bij een stichting zonder toezichthoudend orgaan is het bestuur geen rekening en verantwoording aan anderen schuldig. Overigens kunnen het openbaar ministerie en de rechtbank in bijzondere gevallen het stichtingsbestuur controleren. De rechtbank kan zelfs tot ontslag van stichtingsbestuurders overgaan.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister. 

Aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur

Heeft de stichting door onbehoorlijk bestuur schade geleden en is het bestuur daarvan een ernstig verwijt te maken? Dan zegt de wet dat het bestuur collectief aansprakelijkheid is. Bij een faillissement van de stichting kan de faillissementscurator het initiatief nemen tot aansprakelijkstelling van de (ex-)bestuurders.

Schade tegenover derden

Als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders naast de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten.

Pleegt een bestuurder een onrechtmatige daad, wanprestatie of misleiding dan kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Dan moet de bestuurder wel vooraf geweten hebben dat de stichting de verplichtingen die hij aanging niet kon nakomen.

De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een collectief bestuursbesluit. Deze aansprakelijkheid kan tot gevolg hebben dat een bestuurder de schade moet vergoeden uit zijn privévermogen. De notaris kan u hierover nader informeren.

Vond u deze informatie nuttig?