Een vereniging oprichten

Het oprichten van een vereniging begint met het formuleren van een duidelijk doel. Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van de huurders of samen sporten.

Onderhands of bij notariële akte

U kunt een vereniging op twee manieren oprichten:

  • oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte, dat wil zeggen: niet bij notariële akte;
  • oprichting bij notariële akte.

Uw keuze (u moet ten minste samen met nog een oprichter zijn) om wel of niet via de notaris een vereniging op te richten heeft diverse rechtsgevolgen.

Rechtsbevoegdheid

De huidige wetgeving kent alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe, maar maakt tegelijkertijd een onderscheid tussen volledige en beperkte rechtsbevoegdheid:

  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben de statuten in een notariële akte laten opnemen;
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de andere verenigingen.

Volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger. Zo’n vereniging kan dus registergoederen (on- en/of roerende goederen die bij het kadaster staan ingeschreven) verkrijgen, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.

Beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in twee opzichten in haar rechten beperkt:

  • deze vereniging kan geen registergoederen (bijvoorbeeld een eigen gebouw) in eigendom verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn; zij mag wel legaten aanvaarden (geld of goederen die een overledene heeft nagelaten aan iemand buiten de kring van erfgenamen om).
  • de bestuurders zijn persoonlijk voor schulden van de vereniging aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurder).

Vond u deze informatie nuttig?