Organisatie van een vereniging

Het verenigingsrecht regelt zaken die zowel betrekking hebben op de interne organisatie van de verenigingen als op de verslaglegging en de financiële verantwoording tegenover leden en derden.

Bestuur

De algemene vergadering benoemt het bestuur, dat uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester kiest (tenzij de statuten anders bepalen). Het bestuur is belast met het leiden van de vereniging en vertegenwoordigt deze tegenover derden. In de (notarieel vastgelegde) statuten kan zijn opgenomen dat de vereniging registergoederen mag (ver)kopen en andere financiële transacties mag verrichten.

Algemene vergadering en ledenraad

Alle leden vormen samen de algemene vergadering die binnen een vereniging belangrijke bevoegdheden heeft. Ieder lid heeft daarin tenminste één stem. Bij grote verenigingen, zoals de ANWB en de Consumentenbond, zou een algemene vergadering onwerkbaar zijn. Om dit op te lossen stellen grote verenigingen de algemene vergadering samen uit afgevaardigden van de leden (een ledenraad).

Verplichte algemene ledenvergadering

Het bestuur is bij wet verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Het bestuur moet dan een jaarverslag uitbrengen en rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Staat een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging op de agenda van een algemene vergadering? Dan schrijft de wet voor dat het bestuur tenminste zeven dagen van tevoren deze algemene ledenvergadering bijeen moet roepen.

Boekhouding

De vereniging is wettelijk verplicht een boekhouding te voeren en moet binnen de gestelde termijn een balans en een staat van baten en lasten kunnen overleggen. De penningmeester, die hiervoor binnen het bestuur de eerste verantwoordelijkheid draagt, wordt gewoonlijk gecontroleerd door een kascommissie uit het ledenbestand.

Vond u deze informatie nuttig?