Statuten en huishoudelijk reglement van een vereniging

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste document. Het is als het ware de grondwet van de vereniging.

Verplichte punten in statuten

Richt u de vereniging bij notariële akte op dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging; 
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris is ervoor verantwoordelijk dat aan alle vereisten wordt voldaan. 

Wijzigen van statuten

Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. De algemene ledenvergadering moet over een statutenwijziging een uitdrukkelijk besluit nemen. Als de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, dan moet u de statutenwijziging in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.

Huishoudelijk reglement

Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis. Een huishoudelijk reglement hoeft niet in een notariële akte te worden vastgelegd.

Vond u deze informatie nuttig?