De rol van de notaris

Is na de periode van voorbereiding en advisering duidelijk welke rechtsvorm het meest gunstig is? Hebt u met de notaris ervoor gezorgd dat al uw privébelangen als ondernemer ook behartigd zijn? Dan kunt u nu overgaan tot de oprichting.

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

De oprichting van de rechtsvormen maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid) is een feit als alle betrokken het maatschaps- of vennootschapscontract hebben ondertekend. In dit contract legt u samen met de andere vennoten alle onderlinge afspraken, bevoegdheden en verplichtingen vast. Tussenkomst van de notaris is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. De notaris kan helpen bij het opstellen van de overeenkomst, denkt mee en legt u en de andere vennoten precies uit waarvoor getekend wordt. Hiermee verkleint u de kans dat u achteraf te maken krijgt met onaangename verrassingen of conflicten over bijvoorbeeld financiële aansprakelijkheid.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is het uiteraard niet nodig om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Wel kan het verstandig zijn om een eventuele gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Hier kan de notaris u over adviseren.

Bv, nv en coöperatie

Voor het oprichten van een onderneming met rechtspersoonlijkheid zoals de bv, nv en coöperatie is tussenkomst van de notaris verplicht om te garanderen dat aan alle voorgeschreven formaliteiten is voldaan. De notaris stelt samen met u statuten op, legt deze vast in een notariële oprichtingsakte en verzorgt de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien gewenst, helpt de notaris u met het opstellen van een aandeelhouders-, management- of participatieovereenkomst.

Voorkomen misbruik

Door de verplichte notariële tussenkomst bij de oprichting van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, is de notaris de eerste schakel die ervoor waakt dat een rechtspersoon niet wordt misbruikt voor malafide praktijken.

De notaris voert bij de oprichting een cliëntenonderzoek uit. Hij vraagt om legitimatie van de oprichter en afhankelijk van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie met zich meebrengt, is hij verplicht verder onderzoek te doen. Daarnaast is er de meldingsplicht: de notaris moet ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme melden bij FIU-Nederland.

Na de oprichting

Het dienstenpakket voor ondernemers reikt verder dan de oprichting. Ook in de toekomst kan de notaris voor u van betekenis zijn, bij de begeleiding van bedrijfsopvolging, splitsing, herstructurering, toetreding nieuwe partners, statutenwijziging, wijziging maatschaps- of vennootschapsovereenkomst.