Erfbelasting betalen

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt.

De erfgenamen kunnen kiezen of ze samen aangifte doen, of ieder voor zich. Dat gaat in drie stappen.

Stap 1: Waarde van de erfenis bepalen

De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden.

Stap 2: Aangifte doen bij de Belastingdienst

Na het overlijden heeft u acht maanden om belastingaangifte te doen. Als erfgenaam ontvangt u meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U kunt ook digitaal aangifte doen. Ook van een legaat en een uitkering uit een levensverzekering moet u aangifte doen.

Uw notaris kan u adviseren over erfbelasting. Hij helpt u graag met de aangifte.

Stap 3: Erfbelasting betalen

Meestal krijgt u binnen drie maanden na uw belastingaangifte een belastingaanslag. Welk belastingtarief u betaalt en vanaf welk bedrag u belasting betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene.

Lukt het niet om de erfenis binnen acht maanden te verdelen? Of is het huis nog niet verkocht? Dan kunt u uitstel van betaling vragen. U betaalt dan wel rente over uw erfenis vanaf acht maanden na het overlijden.

Erfenis na aangifte meer of minder waard

Op het moment dat u aangifte moet doen, is de waarde van de erfenis nog niet altijd duidelijk. Blijkt later dat de erfenis meer waard is dan op het moment van aangifte gedacht, dan kan de inspecteur van de Belastingdienst u later nog een naheffing opleggen. Als de werkelijke waarde lager is dan u heeft opgegeven in de belastingaangifte, dan kunt u een verzoek om teruggave indienen.

Tips in verband met erfbelasting

  • Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen.
  • Erft u een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZ-waarde van vorig jaar. Als u die te hoog vindt, teken dan bezwaar aan. Dit kan erfbelasting schelen.
  • Als u als partner erft volgens de wettelijke verdeling en pakt dat belastingtechnisch ongunstig uit, dan kunt u van de wettelijke verdeling afzien. Afzien van de wettelijke verdeling kan tot drie maanden na het overlijden via een akte bij de notaris. De notaris kan u daarover adviseren.
  • Heeft u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of uw tarief voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. En soms heeft u recht op hogere huursubsidie.
  • Blijft u na het overlijden alleen achter met uw kinderen? Vraag advies aan een belastingadviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.

Tarieven erfbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven erfbelasting

Wat vroegen anderen?

Na de scheiding valt uw ex-echtgenoot in hoogste tariefgroep van de erfbelasting.

Hoeveel erfbelasting zij betaalt is afhankelijk van de familierelatie en de hoogte van de erfenis. Uw petekind (ongeacht of zij familie van u is) betaalt geen erfbelasting over de eerste 2.658 euro (tarief 2024). Daarna betaalt zij 30% en afhankelijk van de grootte van de erfenis zelfs 40%. Bekijk de vrijstellingen en tarieven erfbelasting die dit jaar gelden.