Stappenplan nalatenschap afwikkelen

Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.

Het regelwerk ligt meestal in handen van één persoon. Dat kan de executeur zijn, een van de erfgenamen of een derde die u samen met de andere erfgenamen heeft gemachtigd om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kunt u dit bij de notaris regelen.

Verdeling van de nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap kunt u zelf doen, maar u kunt ook een notaris vragen om te helpen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap en u heeft beneficiair aanvaard, is het verstandig u te laten adviseren. Er gelden dan strenge regels (vereffening). Overtreedt u die, dan moet u toch nog schulden van de overledene uit eigen zak betalen.

Aan de slag

Gaat het om de afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap die beneficiair is aanvaard? Volg dan stap voor stap de informatie op rechtspraak.nl. U moet de nalatenschap wel volgens bepaalde regels afwikkelen (vereffening).

Stappenplan

De verdeling van een nalatenschap verloopt in drie stappen:

Stap 1: Bepaal de waarde van de nalatenschap

De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden.

 1. Breng het bezit in kaart
  • Bezit is bijvoorbeeld: bankrekeningen, beleggingen, koophuis, sieraden en inboedel;
  • Bij een gezamenlijke bankrekening telt voor de nalatenschap niet het hele saldo, maar soms de helft en soms alleen het geld dat voor de overledene op de rekening is gestort. Dat hangt af van de afspraken die daarover zijn gemaakt en of de overledene in gemeenschap van goederen was getrouwd. Vraag uw notaris hoe dat voor u zit.
 2. Breng de schulden in kaart
  • Informeer bij de bank(en) of de overledene (hypothecaire) leningen had;
  • Informeer bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) naar schulden. Alle schulden bij professionele kredietverstrekkers zijn daar geregistreerd;
  • Ga na of de overledene een persoonlijke lening had bij webwinkels;
  • Ga na welke facturen nog openstaan;
  • Ga na of het nog openstaande bedrag van een lening wordt kwijtgescholden;
  • Schulden zijn ook: afrekeningen van creditcards, een schenking op papier, verschuldigde erfbelasting en inkomstenbelasting, legaten en wensen uit het codicil en een nog niet uitgekeerd erfdeel van de ouder die als eerste is overleden.

Stap 2: Betaal schulden en verkoop eventueel spullen uit de nalatenschap

De eerste drie maanden na het overlijden hoeft u nog geen schuldeisers te betalen. U heeft wel een plicht om de schuldeisers aan te schrijven.

 • Is er een executeur, dan moet die de schulden betalen uit de nalatenschap;
 • Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden;
 • Zorg dat eventuele legaten en wensen uit het codicil bij de juiste persoon terechtkomen.

Stap 3: Verdeel overgebleven spullen en het geld in de nalatenschap

De erfbelasting is betaald, alle schulden zijn voldaan en de waardevolle spullen verkocht. Nu is het tijd om de (eventuele) overgebleven spullen en het geld op de bankrekening te verdelen. Het is handig om eerst de spullen te verdelen.

 • Verdeel het geld volgens de bepalingen in het testament of de wet;
 • Bij de verdeling van het geld compenseert u erfgenamen die bij het verdelen van de spullen minder kregen.

Betrek een notaris bij de verdeling. Die kan ruzie in de familie voorkomen.