Kinderen krijgen

Het krijgen van kinderen is voor veel mensen een reden om de relatie officieel te maken. Als het om het erkennen van het kind en het (ouderlijk) gezag gaat, verschilt per relatievorm wat via de wet is geregeld. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te krijgen.

Leer hier meer over de begrippen erkenning, gezag en voogdij. En wat u kunt doen om het zo goed mogelijk voor u en uw kind te regelen.

Sinds 1 januari 2023 is er voor samenwoners iets veranderd.
Lees hier meer over

Erkenning

Als een kind door u erkend is, bent u volgens de wet de ouder van het kind. U heeft dan een juridische band, ofwel een familierechtelijke betrekking met uw kind. Dat betekent dat u verplicht bent om uw kind te onderhouden tot 21 jaar. En dat het kind uw erfgenaam is. Door erkenning bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger. Dit bent u pas als u ook het gezag over uw kind hebt.

Gezag

Gezag is door de wet geregeld. Het is de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarigen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of een voogd doen.

Meestal ligt het gezag bij één of twee ouders. Een van de ouders kan ook samen met een ander persoon het gezag hebben. Het gezag kan niet door meer dan twee personen worden uitgeoefend.

Voogdij

Een voogd verzorgt en voedt het kind op als beide ouders dat niet meer kunnen. Ook regelt deze geldzaken, zolang het kind nog minderjarig is. Daaronder valt ook de erfenis. Denk ook goed na over wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding. Heeft de voogd dezelfde normen en waarden? Denkt de voogd hetzelfde over de persoonlijke ontwikkeling van het kind? Per kind mogen er maximaal 2 voogden worden benoemd.

U kunt in uw testament vastleggen wie de voogd van uw kind is. Meer over testament 
Heeft u geen testament? Dan kunt u ook bij de rechtbank een voogd registreren. Heeft u dat niet gedaan? Dan benoemt de rechter een voogd. Meer over deze procedure

Anders dan bij een ouder die het kind heeft erkend, erft een kind niet automatisch van een voogd. Dat kan alleen via een testament waarbij de voogd het kind aanwijst als erfgenaam.

Erfgenaam bij samenwoners

Ouders die samenwonen doen er verstandig aan om naast een samenlevingscontract ook beide een testament op te stellen. Alleen zo is het mogelijk elkaar als erfgenaam aan te wijzen. Zonder testament is het kind degene die alles erft als een van de ouders overlijdt. Dat kan problemen veroorzaken voor de achterblijvende ouder.

Bewindvoerder

Het is ook mogelijk om een bewindvoerder te benoemen. Deze beheert het geld en de spullen uit de erfenis nadat het kind 18 jaar is geworden. In uw testament kunt u aangeven tot welke leeftijd het kind een bewindvoerder heeft en in welke situatie het bewind komt te vervallen.

Kan een kind niet voor zichzelf kan zorgen, ook niet als hij of zij volwassen is, dan kan ook een bewindvoerder worden benoemd. Die beheert de erfenis voor jullie kind.

Wat vroegen anderen?

De moeder heeft automatisch het gezag na geboorte. Sinds 1 januari 2023 heeft de partner na erkenning ook automatisch het gezag. Het maakt niet uit of u getrouwd bent, geregistreerd partner of samenwoont. En ook niet of u de biologische ouder bent.

Dat kan op 2 manieren:

  • Met een voogdijbepaling in uw testament benoemt u iemand die voor uw minderjarige kinderen zorgt als beide ouders zijn overleden.
  • Een voogdijbepaling kunt u ook via de rechtbank regelen. Meer informatie: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Voogdij

Dat mag. Stel dat beide ouders tegelijk overlijden, dan beslist de rechter wie de voogd wordt.