Vereniging

Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een vereniging heeft leden, die tijdens de algemene ledenvergadering mee mogen beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging.

Het doel van een vereniging

Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel: samen sporten, muziek maken of een hobby uitoefenen. Een andere vorm is de winkeliersvereniging, waarin winkeliers samenwerken om bijvoorbeeld een aantrekkelijker winkelgebied te realiseren. En dan is er nog de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eigenaren van een appartement zijn hier verplicht lid van en betalen via de vereniging samen voor het onderhoud van het pand.

Waarom een vereniging bij de notaris oprichten?

Het oprichten van een vereniging met een notariële akte zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een vereniging is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels moeten zorgen voor een goede interne organisatie van de vereniging.

Het is ook mogelijk om een 'informele vereniging' op te richten, zonder tussenkomst van een notaris. Dit zorgt voor een beperkte rechtsbevoegdheid van de vereniging. Bestuurders zijn dan met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat. Meer hierover

De rol van de notaris

Om een vereniging op te richten is het verstandig om naar de notaris te gaan. Ook na de oprichting kunt u met vragen bij de notaris terecht, bijvoorbeeld over de wijziging van statuten, over de bevoegdheden van het bestuur of over hoe om te gaan met geschillen tussen het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Belastingen

Een vereniging kan met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst en bij het Stichtingen en Verenigingen Loket van de Belastingdienst.