Wijzigen van statuten

De algemene ledenvergadering van een vereniging kan besluiten de statuten te wijzigen. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moeten wijzigingen steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

De naam van de vereniging wijzigen, de loop van het boekjaar aanpassen of andere activiteiten ontplooien: dat kan niet zonder het wijzigen van de statuten. Een andere reden om dit te doen kan zijn om meer, of juist minder, bestuursleden de mogelijkheid te geven om financiële zaken te regelen. Ook komt het voor dat de eisen voor de benoeming van bestuursleden moeten worden aangepast omdat niemand aan de kwaliteitseisen voldoet.

Rol bestuur bij wijzigen statuten

Om statuten daadwerkelijk te veranderen moet daar eerst een besluit over zijn genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Daarvoor moet een meerderheid van de leden tijdens de vergadering met de wijziging instemmen. Is er twijfel over de besluitvorming? Kijk dan de statuten erop na. Zijn er nog steeds vragen? Vraag dan een notaris om advies.

Rol notaris

De notaris kan een vereniging adviseren over het wijzigen van statuten. Is de voorgestelde wijziging wel echt nodig om het beoogde doel te bereiken? Zo ja, hoe is de wijziging dan het best vorm te geven? Vervolgens kan hij het proces begeleiden en het besluit van de algemene ledenvergadering controleren. Daarna stelt hij een nieuwe notariële akte op, met daarin de gewijzigde statuten.