Klacht over de notaris:
Kamer voor het notariaat

Heeft een (kandidaat-)notaris zich volgens u niet gehouden aan de regels? Dan kunt u een formele klacht (klaagschrift) indienen bij de kamer voor het notariaat. Een andere belanghebbende kan dit ook doen. Er zijn in Nederland vier kamers voor het notariaat en een instantie voor hoger beroep, het Gerechtshof Amsterdam. Tezamen verzorgen zij de tuchtrechtspraak.

De klacht moet worden ingediend met onderbouwing: u moet duidelijk aangeven wat de (kandidaat-)notaris volgens u niet goed heeft gedaan.

De kamer voor het notariaat beoordeelt of de (kandidaat-)notaris tegen wie een klacht is ingediend, zijn plichten heeft verwaarloosd of zich schuldig heeft gemaakt aan handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij behoort te betrachten. Ook gaat de kamer na of de (kandidaat-)notaris iets heeft gedaan (of juist niet) dat niet past bij een behoorlijke uitoefening van zijn of haar beroep. De kamer doet dit op grond van de stukken die zijn ingediend en dat wat tijdens een zitting naar voren is gebracht.

Tuchtmaatregelen

Als de kamer voor het notariaat u gelijk geeft en de klacht gegrond verklaart, kan de kamer een tuchtmaatregel aan de (kandidaat-)notaris opleggen. Denk hierbij aan een waarschuwing, berisping, geldboete of schorsing. In zeer ernstige gevallen kan een notaris uit het ambt ontzet worden. Hij mag dan niet meer als notaris werken. Het is ook mogelijk dat de kamer de klacht gegrond verklaart zonder een maatregel op te leggen.

Procedure

Een klacht indienen

Uw klacht moet gaan over de ambts- of beroepsuitoefening van de (kandidaat-)notaris. Bijvoorbeeld als u vindt dat de notaris uw wensen niet goed in een akte heeft weergegeven. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend, door u of een andere belanghebbende, bij de kamer voor het notariaat in de regio van uw notaris. Kijk voor de contactgegevens op de website rechtspraak.nl. Er geldt voor het indienen van een klacht een vervaltermijn van drie jaar na de dag waarop u van het handelen of nalaten van de (kandidaat-)notaris kennis heeft genomen. Als u na die drie jaar een klacht indient, wordt deze niet in behandeling genomen.

De klacht wordt in behandeling genomen of afgewezen

Na ontvangst van uw klacht bekijkt de voorzitter van de kamer voor het notariaat de zaak. Als de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht is, kan hij deze meteen afwijzen. Als de voorzitter meteen besluit dat de klacht geschikt is voor behandeling door de volledige kamer, volgt een zitting.

Ook kan de voorzitter besluiten om u eerst in de gelegenheid te stellen de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Hij kan dit alleen doen als dat nog niet is gebeurd en de klacht zich volgens hem wel leent voor behandeling door de geschillencommissie.

De voorzitter kan ook van mening zijn dat een klacht vatbaar is voor een schikking. Hiervoor worden u en de (kandidaat-)notaris opgeroepen. Komt u tot overeenstemming, dan worden de afspraken op papier gezet en door u, de (kandidaat-)notaris en de voorzitter ondertekend. We noemen dit een minnelijke schikking.

Wijst de voorzitter van de kamer voor het notariaat de klacht af, dan kunt u binnen veertien dagen na verzending van de beslissing in verzet gaan bij de volledige kamer voor het notariaat. Bevestigt de kamer de beslissing van de voorzitter, dan is daartegen geen hoger beroep meer mogelijk.

Verklaart de kamer het verzet gegrond en wordt de klacht alsnog in behandeling genomen, dan wordt de zaak door de volledige kamer beoordeeld.

De zitting

De behandeling van de klacht door de kamer voor het notariaat in een zitting is openbaar, maar de kamer kan om gewichtige redenen beslissen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er vertrouwelijke informatie uit het dossier van de (kandidaat-)notaris besproken moet worden. Tijdens de zitting krijgen u en de (kandidaat-)notaris de gelegenheid uw standpunt nader toe te lichten. U hebt het recht om u door een derde te laten bijstaan. Dit hoeft geen advocaat te zijn.

Uitspraak en hoger beroep

In het algemeen volgt binnen zes weken na de zitting de uitspraak van de kamer. U kunt hiertegen in beroep gaan bij het Gerechtshof Amsterdam. De termijn hiervoor is dertig dagen na de dag van verzending van de aangetekende brief waarin de beslissing van de kamer voor het notariaat werd meegedeeld.

Voor een eventuele schadevergoeding kunt u (eventueel met behulp van een advocaat) naar de civiele rechter.

Publicatie tuchtuitspraken

  • In het Register voor het notariaat kunt u zien welke maatregelen de tuchtrechter aan een bepaalde notaris of kandidaat-notaris heeft opgelegd.
  • Bewerkingen van tuchtuitspraken verschijnen maandelijks in Notariaat Magazine. Ook andere vakbladen publiceren regelmatig tuchtuitspraken.
  • Op tuchtrecht.overheid.nl vindt u de volledige tekst (geanonimiseerd) van uitspraken van de kamers voor het notariaat. Uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam (hoger beroep) worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Zie ook het Reglement werkwijze kamers voor het notariaat