Het bestuur van de vereniging

Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering gekozen.

Bevoegdheden van het bestuur

Een vereniging heeft, in tegenstelling tot een stichting, leden. De leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering een bestuur. Vervolgens kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. In de statuten staat beschreven wat de bestuursleden wel en niet mogen doen.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van een vereniging is verplicht om eenmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Daarbij moet het bestuur een jaarverslag uitbrengen en rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Staat een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging op de agenda, dan moet het bestuur de leden daar minimaal zeven dagen van tevoren van op de hoogte brengen.

Boekhouding

De vereniging is wettelijk verplicht een boekhouding bij te houden en moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een overzicht van de baten en lasten kunnen overleggen. De penningmeester is hier binnen het bestuur verantwoordelijk voor. Heeft de vereniging geen raad van commissarissen of is er geen accountant ingeschakeld? Dan is de vereniging verplicht een kascommissie in te stellen. Deze bestaat uit leden van de vereniging en controleert de penningmeester. Winst mag niet onder de leden worden verdeeld. Een winstuitkering mag alleen worden gebruikt voor het doel van de vereniging of een reservefonds.

Herbenoeming en ontslag bestuur

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten. Geef wijzigingen binnen het bestuur goed door aan de Kamer van Koophandel. Vaak is de benoeming van een bestuurslid voor een bepaald termijn. Blijft een bestuurslid langer zitten, bijvoorbeeld vanwege een herbenoeming, leg dit dan goed vast. Gebeurt dit niet, dan is hij juridisch gezien geen bestuurslid meer en dat kan grote gevolgen hebben. Besluiten die zijn genomen vanaf het moment dat een bestuurslid niet officieel meer in functie is, kunnen ongeldig zijn.

Rol notaris

Het kan voorkomen dat de leden(vergadering) en het bestuur het niet eens worden over bepaalde zaken. In dat geval kunt u de notaris om advies of bemiddeling vragen. En heeft u vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van het overschrijden van de zittingstermijn? Ook dan kunt u bij de notaris terecht.