Wijzigen van statuten

Het bestuur van een stichting kan besluiten de statuten te wijzigen. Maar alleen als dit is toegestaan volgens de statuten. Wijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Waarom de statuten wijzigen?

Naarmate een stichting groter wordt, kan het verstandig zijn het aantal bestuursleden uit te breiden. Daarvoor is een statutenwijziging nodig. Een andere reden voor een wijziging kan zijn om meer – of juist minder – bestuursleden de mogelijkheid te geven om financiële zaken te regelen. Ook komt het voor dat de eisen voor de benoeming van bestuursleden moeten worden aangepast omdat niemand aan de kwaliteitseisen voldoet of dat het doel van een stichting moet worden aangepast. En zo zijn er nog vele andere redenen te bedenken waarom statuten worden gewijzigd.

Rol bestuur

Om statuten daadwerkelijk te veranderen moet daar eerst in het bestuur over worden besloten. De stemming moet gaan volgens de statuten. Is er twijfel over de besluitvorming? Lees eerst de statuten zorgvuldig door. Als er dan nog vragen zijn, ga dan naar de notaris voor advies.

Rol notaris

De notaris controleert het besluit van het bestuur en de voorgenomen wijzigingen van de statuten. Daarna stelt hij een nieuwe notariële akte op, met daarin de gewijzigde statuten.

Geen mogelijkheid tot wijziging

Soms kennen de statuten de mogelijkheid tot wijziging niet. Dat is vaak het geval bij een stichting die volgens een testament is opgericht: de testateur kan bepalen dat het doel niet mag worden gewijzigd. Is een wijziging toch noodzakelijk, dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het Openbaar Ministerie de statuten wijzigen. De rechter zal dit pas toestaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting van de stichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild.