Het bestuur

Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de stichting en wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Die kunnen worden aangevuld met algemene bestuursleden.

Bevoegdheden

In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Dat betekent dus dat er geen ledenvergadering is en dat het bestuur zelfstandig besluiten kan nemen. Daarbij moet het zich wel houden aan de statuten. Het bestuur moet dus binnen de daarin beschreven bevoegdheden blijven. Voor elke stichting geldt dat er een verbod op winstuitkeringen bestaat aan bestuursleden. Al het geld dat binnenkomt is bestemd voor het doel van de stichting. Werknemers van een stichting mogen wel voor hun werk worden betaald. Het bestuur bepaalt de hoogte van hun salaris.

Aansprakelijkheid

Bestuurders zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Dit is anders als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister of bij onbehoorlijk bestuur. Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Daarom is een bestuurder ook aansprakelijk voor fouten van andere bestuurders. Tenzij de bestuurder geen verwijt kan worden gemaakt en hij maatregelen heeft genomen om de gevolgen van de gemaakte fout af te wenden. Bij een faillissement van de stichting kan de curator het initiatief nemen tot aansprakelijkstelling van de (voormalige) bestuurders.

Bestuurders kunnen zich tegen aansprakelijkheid verzekeren. Of dat nodig is, hangt af van de activiteiten van de stichting en de daaruit voortvloeiende risico’s. Verzekeraars stellen meestal bepaalde eisen aan de organisatie en het vermogen van de stichting.

Herbenoeming en ontslag bestuur

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten. Zorg dat wijzigingen binnen het bestuur goed worden vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

Vaak is de benoeming van een bestuurslid voor een bepaalde termijn. Als een bestuurslid langer blijft zitten, bijvoorbeeld vanwege een herbenoeming, moet dit goed worden vastgelegd. Anders is hij juridisch gezien geen bestuurslid meer en dat kan grote gevolgen hebben. Besluiten die zijn genomen vanaf het moment dat een bestuurslid niet officieel meer in functie is, kunnen ongeldig zijn.

Rol notaris

Het kan voorkomen dat bestuursleden het onderling niet eens worden over bepaalde zaken. In dat geval kunt u de notaris om advies of bemiddeling vragen. En heeft u vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van het overschrijden van de zittingstermijn? Ook dan kunt u bij de notaris terecht.