Als de koop niet doorgaat

De koper kan om bepaalde redenen zonder meer afzien van de koop. Maar kan de overdracht van de woning niet doorgaan omdat hij bijvoorbeeld niet heeft betaald, dan kan de verkoper hem 'in gebreke stellen' en een boete opeisen.

Er zijn drie hoofdredenen waarom de koop niet door kan gaan:

  • De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd;
  • De koper maakt gebruik van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract;
  • De koper blijft in gebreke.

Houd bij het opstellen van het koopcontract rekening met deze situaties.

Koper maakt gebruik van zijn bedenktijd

Tijdens de bedenktijd mag de koper zonder reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt hij de afschrift van het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur.

Koper maakt gebruik van ontbindende voorwaarden

De koper kan een beroep doen op ontbindende voorwaarden. Deze voorwaarden spreken koper en verkoper vooraf af en worden vastgelegd in het koopcontract. Wat voor ontbindende voorwaarden u ook afspreekt, zorg er in ieder geval voor dat er een termijn aan vastzit. Bijvoorbeeld één maand om de financiering rond te krijgen. En als de koper na die maand financiële problemen krijgt waardoor hij het huis niet meer kan kopen is dat, hoe vervelend het ook is, niet het probleem van de verkoper.

Koper blijft in gebreke

De koper blijft in gebreke als de levering (overdracht) van de woning door zijn toedoen niet kan doorgaan, bijvoorbeeld omdat hij de koopsom niet betaalt of omdat hij niet komt opdagen als de leveringsakte getekend moet worden. Als verkoper heeft u dan vaak wel recht op een vergoeding. Want als de koper (aantoonbaar!) in gebreke blijft, dan moet hij u een boete betalen. Tenminste, als u dat in het koopcontract hebt afgesproken.

Waarborgsom / bankgarantie

Die boete is bijna altijd 10 procent van de koopsom. Daarom staat meestal in het koopcontract dat de koper een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven van tien procent van de koopsom. Als de koper gebruik maakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden, dan krijgt hij zijn geld gewoon terug (of de bankgarantie wordt beëindigd). Blijft hij in gebreke, dan moet hij vaak een boete betalen. Die boete is meestal even groot als het bedrag van de waarborgsom. De koper raakt zijn geld dus kwijt. Als hij geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, kan hij gedwongen worden om alsnog te betalen.

De koper in gebreke stellen

Stel dat de koper de koopsom of de waarborgsom op de afgesproken datum niet heeft betaald. Dan moet u als verkoper hem formeel ‘in gebreke stellen’. In het koopcontract staat welke afspraken u hierover heeft gemaakt. Meestal staat erin dat u de koper een brief moet sturen waarin u hem erop wijst dat hij in gebreke blijft. Hij krijgt dan nog een termijn (vaak acht dagen) om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan ‘raakt hij in verzuim’. Meestal kunt u dan de boete opeisen. De notaris kan u hierbij van dienst zijn.