Voorbereiding bezoek notaris

Voor het oprichten van een stichting gaat u naar de notaris. Maar voordat u een afspraak maakt, is het aan te raden alvast goed na te denken over een aantal zaken. Welke dat zijn, leest u hieronder.

1. Doel van de stichting

Denk van tevoren goed na over het doel van de stichting. Dit bepaalt namelijk waar het geld naar toe gaat. Zorg ervoor dat het doel niet te beperkt is. Als het doel bijvoorbeeld het leveren van levensmiddelen aan kinderen in een arm land is, kunt u geen geld geven aan het vervoeren van dezelfde kinderen van en naar school.

2. Statuten

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden vaak in de statuten opgenomen. Het is belangrijk om afspraken te maken over wie de stichting mag vertegenwoordigen en waarvoor, wie de bankrekening gaat beheren en wat er moet gebeuren als er verschil van inzicht is binnen het bestuur. Goede statuten voorkomen dat mensen misbruik maken van hun bevoegdheden. Leg ook vast wie het bestuur controleert en wat er moet gebeuren als er een regel wordt overtreden.

3. Toezicht

Behalve goede statuten is er nog een manier om misbruik te voorkomen: het instellen van een raad van commissarissen. Deze houdt toezicht op het bestuur. Hoewel kleinere stichtingen meestal geen raad van commissarissen hebben, is het toch verstandig om alle voor- en nadelen van het instellen daarvan tegen elkaar af te wegen.

4. Inkomsten

Er zijn geen regels over de manier waarop een stichting aan geld kan komen. Wel is het goed van tevoren te bedenken hoe inkomsten gegenereerd kunnen worden. Te denken valt aan donaties, subsidies, legaten en schenkingen. Het is verstandig om bij schenkingen of legaten aan de stichting een notaris te raadplegen, in verband met eventueel te betalen schenk- en erfbelasting. Om erf- en schenkbelasting te voorkomen, kan de stichting een ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst.

5. Uitkeringen

De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het doel van de stichting, zoals dat in de statuten is vastgelegd. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan de oprichters of bestuurders, maar alleen als deze reëel zijn.