Digitaal een besloten vennootschap oprichten

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) volledig digitaal op te richten. Het is dus niet meer noodzakelijk dat u hiervoor in persoon naar de notaris gaat.

Op deze pagina vindt u informatie over het digitaal oprichten van een bv, ook wel dobv genoemd, en de rol van de notaris daarbij. Eerst een samenvatting van de belangrijkste punten en daarna volgen vragen en antwoorden over het oprichtingsproces.

In het kort

 • Digitale oprichting van een bv vereist een digitale notariële oprichtingsakte.
 • Het oprichtingsproces omvat verschillende stappen, zoals contact opnemen met de notaris, bespreken van wensen, opstellen van de akte, digitale identificatie, digitaal bespreken van de akte en tot slot digitale ondertekening van de akte.
 • Voor digitale identificatie heeft u een digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau 'hoog' nodig.
 • Voor een extra verificatie van uw identiteit heeft u verder een app nodig die in staat is uw gegevens van een fysiek identiteitsbewijs uit te lezen en digitaal te verstrekken aan de notaris.
 • Voor digitale ondertekening heeft u een gekwalificeerde digitale handtekening nodig.
 • De akte kan in het Nederlands of Engels worden opgesteld.
 • De kosten voor het digitaal oprichten van een bv variëren en zijn afhankelijk van onder meer de notaris die u kiest en uw precieze wensen.
 • Om het oprichtingsproces zo eenvoudig mogelijk te houden, is bij digitale oprichting van een bv geen andere inbreng dan in geld mogelijk. Wilt u bij de oprichting de inbreng in natura voldoen, dan moet u voor oprichting naar de notaris voor een op te stellen papieren akte.
 • De benoeming van bestuurders gebeurt voor de eerste keer bij de akte van oprichting. U kunt niet benoemd worden tot bestuurder als u een bestuursverbod heeft.

Wat heb ik nodig?

Voor het digitaal oprichten van een bv heeft u het volgende nodig:

 • De uitnodiging per e-mail van uw notaris met een link naar de online locatie waar u samen met de notaris de akte digitaal gaat passeren.
 • Een elektronisch identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau 'hoog' en voor het zetten van een gekwalificeerde handtekening: hiervoor gebruikt u de app ItsMe op uw mobiele telefoon (app voor Android | app voor IOS). ItsMe is momenteel het enige middel in Nederland dat voldoet aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau (eIDAS hoog) en u in staat stelt een gekwalificeerde elektronische handtekening te zetten met 1 app. Uitgebreide uitleg inclusief instructievideo
 • Uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Uw mobiele telefoon met camera.
 • Mobiele app ReadID Ready voor de extra verificatie van uw identiteit. Meer informatie en een instructiefilmpje
 • Goed werkende apparatuur waarmee u goed zichtbaar en verstaanbaar bent voor het videogesprek met de notaris. Download de systeemvereisten (pdf)

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het oprichtingsproces. Neem voor details en specifieke informatie over uw eigen situatie contact op met de notaris.

U kunt via de optie Zoek een notaris op deze website een notaris vinden. Vervolgens neemt u contact op met de door u gekozen notaris.
Een notaris kiezen, waar moet u dan op letten? Lees de aandachtspunten op de pagina Offerte en afspraak.

Stap 1: U neemt contact op met de door u gekozen notaris. De notaris informeert u dan over zijn of haar werkwijze. Zoals de wijze van afspreken of contact hebben, wat de rol van de notaris is in het proces en welke informatie u moet aanleveren.

Stap 2: De notaris bespreekt uw wensen (schriftelijk of mondeling) met u en brengt een offerte uit voor de digitale oprichting van een bv.

Stap 3: Nadat u met de notaris overeenstemming heeft bereikt over de opdracht stelt de notaris samen met u conform de gemaakte afspraken de (concept)akte van oprichting en eventuele andere documenten op.

Stap 4: Bent u akkoord met de opgestelde stukken, dan maakt de notaris met u een afspraak voor het digitaal doornemen en ondertekenen van de akte. Daarvoor ontvangt u een digitale link naar een veilige digitale notarisomgeving.

Stap 5: Op het afgesproken tijdstip logt u via de link in op de digitale notarisomgeving. Daar identificeert u zich met een digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’. In aanvulling hierop kan de notaris uw identiteit controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs met de ReadID app.

Stap 6: Na identificatie krijgt u toegang tot de digitale wachtkamer van de notaris. Vervolgens wordt u toegelaten tot de digitale passeerkamer van de notaris, waar u een veilige beeld- en geluidverbinding heeft met de notaris. De notaris bespreekt de oprichting met u, aan de hand van de opgestelde akte van oprichting die op het scherm wordt getoond. Na het doornemen van de akte en de overeenstemming over de inhoud vraagt de notaris u om de akte digitaal te ondertekenen met uw persoonlijke gekwalificeerde digitale handtekening.

Stap 7: De notaris ondertekent vervolgens de akte, en daarmee wordt de bv officieel opgericht. Daarna bespreekt de notaris de verdere stappen met u om de bv en haar bestuurder(s) in te schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Meer informatie vindt u op de website Ondernemersplein.nl

Stap 1: U neemt contact op met de door u gekozen notaris. De notaris informeert u dan over zijn of haar werkwijze. Zoals de wijze van afspreken of contact hebben, wat de rol van de notaris is in het proces en welke informatie u moet aanleveren.

Stap 2: De notaris bespreekt uw wensen (schriftelijk of mondeling) met u en brengt een offerte uit voor de digitale oprichting van een bv.

Stap 3: Nadat u met de notaris overeenstemming heeft bereikt over de opdracht stelt de notaris samen met u conform de gemaakte afspraken de (concept)akte van oprichting en eventuele andere documenten op.

Stap 4: Wanneer u akkoord bent met de opgestelde stukken, dan maakt de notaris met u een afspraak voor digitale ondertekening van de volmacht. U ontvangt een digitale link naar een veilige digitale notarisomgeving.

Stap 5: Op het afgesproken tijdstip logt u via de link in op de digitale notarisomgeving. Daar identificeert u zich met een digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau 'hoog'. In aanvulling hierop kan de notaris uw identiteit controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs met de ReadID app. Meer informatie over digitaal identificeren

Stap 6: Nadat u zich heeft geïdentificeerd, krijgt u toegang tot de digitale wachtkamer van de notaris. Vervolgens wordt u toegelaten tot de digitale passeerkamer van de notaris, waar u een veilige beeld- en geluidsverbinding heeft met de notaris.

Stap 7: Tijdens het audio-videogesprek heeft u nog de mogelijkheid om enkele zaken met de notaris te bespreken en kan de notaris zo nodig nog een toelichting op de akte van oprichting en/of de volmacht geven. Na goedkeuring van de volmacht vraagt de notaris u om de volmacht digitaal te ondertekenen met uw persoonlijke gekwalificeerde digitale handtekening.

Stap 8: De notaris gebruikt de getekende volmacht volgens de afspraken die met u zijn gemaakt. De gevolmachtigde ondertekent namens u de digitale akte van oprichting van de bv. Vervolgens ondertekent de notaris de akte. Hierdoor wordt de bv officieel opgericht. De notaris zal als dit onderdeel is van de volmacht zorgen voor de inschrijving van de bv en haar bestuurder(s) in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

De notaris is bij wet verplicht om de identiteit te controleren van personen die voor hem of haar verschijnen. Dit geldt ook voor het tekenen van een digitale akte van oprichting. Daarom kunt u alleen digitaal een bv oprichten als u een persoonlijk digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ heeft. Als u niet beschikt over een geschikt digitaal identificatiemiddel dan informeert uw notaris u over de andere manieren om een bv op te richten

De notaris is ook verplicht om cliëntenonderzoek te doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit houdt in dat de notaris bepaalde informatie van u moet opvragen en bepaalde onderzoeken moet doen.

De notaris kan vragen om fysiek aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte als er vermoedens zijn van (identiteits)fraude. Zo kan de notaris uw identiteit controleren en mogelijke fraude voorkomen.

Ook kan de notaris u vragen om fysiek aanwezig te zijn als er twijfels zijn over uw handelingsbekwaamheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit is om te waarborgen dat de regels daarover worden nageleefd.

Meer informatie over de verplichtingen van de notaris bij de uitoefening van zijn openbare functie vindt u op Wat is uw notaris aan u verplicht?

Bij het oprichten van een bv met een digitale notariële akte is het mogelijk om de oprichtingsakte in het Nederlands of het Engels op te stellen.
Het vertalen van de oprichtingsakte naar een andere taal, bijvoorbeeld het Frans, is enkel ter informatie. De akte wordt dan in het Nederlands of Engels opgesteld.

Beheerst u de Nederlandse of Engelse taal niet voldoende, dan maakt de notaris afspraken met u over eventuele vertalingen van de akte en andere documenten. De notaris bespreekt ook of het nodig is om een tolk bij de afspraak te hebben om de akte te ondertekenen.
Het ondertekenen van een notariële akte kan belangrijke juridische gevolgen hebben. Daarom is de notaris verplicht ervoor te zorgen dat de betrokkenen volledig begrijpen wat de gevolgen zijn van het ondertekenen van de akte. Als iemand de taal van de akte niet begrijpt, moet de hulp van een tolk worden ingeschakeld. De tolk kan de uitleg van de notaris bij de akte adequaat vertalen om misverstanden te voorkomen.

De kosten voor het digitaal oprichten van een bv variëren en zijn afhankelijk van onder meer de notaris die u kiest en uw precieze wensen. Meer informatie over de kosten van de diensten van een notaris is te vinden op de de pagina Wat kost een notaris? of op de website Ondernemersplein.nl. Voor Engelstalige informatie over het oprichten van een bv in Nederland kunt u terecht op de website Business.gov.nl.

Indien een bv uitsluitend wordt opgericht door een of meer natuurlijke personen die gebruikmaken van een modelakte van oprichting, dan moet een digitale oprichting binnen vijf werkdagen kunnen plaatsvinden. In andere gevallen binnen tien werkdagen. Kan de digitale oprichting niet binnen voornoemde termijnen worden afgerond, dan informeert de notaris de oprichters over de redenen voor de vertraging.

De benoeming van bestuurders gebeurt voor de eerste keer bij de akte van oprichting en later (tenzij de statuten anders bepalen) door de algemene vergadering. Een bv kan ook commissarissen hebben. Personen die bestuurder of commissaris van een digitaal opgerichte bv willen worden, moeten verklaren of aan hen als bestuurder of gewezen bestuurder van een rechtspersoon op bepaalde gronden een bestuursverbod is opgelegd in een andere lidstaat van de Europese Unie. Is dit het geval, dan kunnen ze niet benoemd worden als bestuurder of commissaris van de bv. Ook een in Nederland opgelegd bestuursverbod brengt mee dat de betreffende persoon geen bestuurder of commissaris kan worden van de bv.

Een (civielrechtelijk) bestuursverbod is een wettelijke mogelijkheid om een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wanbeheer in de aanloop naar een faillissement. Door het verbod kunnen bestuurders tijdelijk geen bv’s, stichtingen en andere rechtspersonen meer besturen. Ook mogen zij niet als bestuurder of commissaris worden benoemd bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen. Een (civielrechtelijk) bestuursverbod voorkomt dat bestuurders die fraude hebben gepleegd hun activiteiten kunnen voortzetten met nieuwe rechtspersonen. Kijk voor meer informatie op de website Civielrechtelijk bestuursverbod (kvk.nl).

Het hele proces van digitaal identificeren ziet u weergegeven in een handige infographic.

Download